Prehrana krav molznic

Govedoreja je v Sloveniji najpomembnejša živinorejska panoga. Govedo je prežvekovalec, ki z zauživanjem zlasti voluminozne krme izkoristi surovine, katerih večino človek ne bi mogel neposredno uporabiti za hrano. Z rejo goveda iz takšnih surovin priredimo meso in mleko, ki sta pomembni kakovostni sestavini človekove prehrane.

S programom vodenja prehrane krav molznic Veterinarska bolnica Maribor nudi rejcem molznic sledeče storitve:

  1. celovito načrtovanje in spremljanje prehrane krav molznic in plemenskih telic (izračun in redne korekcije krmnih obrokov, svetovanje),
  2. mesečno svetovanje in korekcija krmnih obrokov na osnovi podatkov rednih mesečnih kontrol (vsebnost maščobe, beljakovin in sečnine v mleku),
  3. svetovanje in izvajanje preventive prebavnih in presnovnih bolezni ter poglobljeno diagnostiko in zdravljenje obolelih živali,
  4. odvzem in manipulacija vzorcev krme, svetovanje glede potrebnih analiz (izbor metode, parametri),
  5. svetovanje v zvezi s spravilom, konzerviranjem in skladiščenjem krme.

Osnovni namen programa je izboljšati rejo krav molznic in vzrejo plemenskih telic. Zlasti se želimo osredotočiti na prehrano krav molznic in preventivo prehransko pogojenih bolezni. Za strokovno načrtovanje prehrane in sestavljanje potrebam živali prilagojenih krmnih obrokov moramo poznati vsebnost hranljivih snovi v krmi. Zelo pomembno je, da so vzorci krme, ki so odvzeti za analizo reprezentativni, saj se rezultati analize nanašajo le na analizirani vzorec, ki bi naj predstavljal celoto kateri je bil odvzet. Seveda pa mora biti krma tudi zdravstveno neoporečna. Načrtovanje prehrane molznic, je izjemno pomemben del prireje mleka, ki ima etični, okoljevarstveni in ekonomski učinek. Z ustrezno prehrano molznic želimo izboljšati počutje in zdravstveno stanje živali in zmanjšati incidenco ter prevalenco prehransko pogojenih prebavnih in presnovnih bolezni (acidoza, lipomobilizacijski sindrom, ketoza, poporodna hipokalciemija idr.) ter drugih bolezni za katere le te predisponirajo. Redno in skrbno spremljanje zdravstvenega stanja živali in mlečnosti ter sestave mleka je tudi pogoj za uspešno in gospodarno prirejo mleka. S temi parametri, ki jih lahko rejci spremljajo sami ali s pomočjo veterinarja v hlevu  in s tistimi, ki so jim dostopni na osnovi mesečnih kontrol, lahko spremljamo dogajanja v čredi in na osnovi ugotovljenega stanja pravočasno ukrepamo in načrtujemo potrebne spremembe in izboljšave. Zelo pomembno je tudi, da z ustreznim krmljenjem molznic manj obremenjujemo okolje. S pomočjo ustrezno sestavljenih krmnih obrokov za krave molznice pa seveda tudi povečamo prirejo in izboljšamo kakovost prirejenega mleka.

Glavni cilj programa vodenja prehrane krav molznic Veterinarske bolnice Maribor je v sodelovanju z rejci izboljšati prehrano krav molznic in plemenskih telic ter doseči dolgoživost in dobro zdravstveno stanje molznic, večjo mlečnost in optimalno sestavo mleka, manjše obremenjevanje okolja, boljšo izkoristljivost krme in manjše stroške prireje. Skupaj z našimi strokovnjaki za prehrano, reprodukcijo in zdravstveno varstvo prežvekovalcev vam nudimo najboljšo oskrbo vaše črede.

Pripravil: dr. Andrej Toplak, univ. dipl. inž. zoot., dr. vet. med.